Temeljem članka 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19, dalje: Zakon), G.M.D. NEKRETNINE d.o.o., OIB: 15534997040, Fažana (Općina Fažana - Fasana) Ulica 43. istarske divizije - Via 43. Divisione Istriana 11, kao posrednik u prometu nekretnina, objavljuje

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za obavljanje posredovanja (u daljnjem tekstu: opći uvjeti poslovanja) uređuje se poslovni odnos između G.M.D. NEKRETNINE d.o.o., kao posrednika u prometu nekretnina i fizičke ili pravne osobe  koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog između posrednika i nalogodavca.

ZNAČENJE POJMOVA

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih općih uvjeta poslovanja i ugovora o posredovanju u prometu nekretnina imaju slijedeće značenje:

 1. Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo G.M.D. NEKRETNINE d.o.o., OIB: 15534997040, Fažana (Općina Fažana - Fasana), Ulica 43. istarske divizije - Via 43. Divisione Istriana 11, registrirano za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske te koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom (u daljnjem tekstu: posrednik)
 2. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina)
 3. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina
 4. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 5. Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja u prometu nekretnina
 6. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 7. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod posrednika ili koja s posrednikom surađuje temeljem ugovora o poslovnoj suradnji.

UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 3.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: ugovor o posredovanju) obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme, u pravilu u trajanju od 36 (slovima: trideset i šest) mjeseci.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 4.

Posrednik se obvezuje u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet posredovanja postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Članak 5.

Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 6.

Posrednik nije odgovoran za neizvršenje obveza nalogodavca i treće osobe koje su preuzete pravnim poslom sklopljenim između nalogodavca i treće osobe, a predmet kojeg pravnog posla su nekretnine za koje je posrednik posredovao.

Članak 7.

Potpisom ugovora o posredovanju koji sadrži posebnu izjavu o tome nalogodavac daje privolu posredniku da prikuplja njegove osobne podatke – ime, prezime, adresa, OIB, datum rođenja i telefonski broj, broj mobitela, email adresa (u daljnjem tekstu: osobni podaci) te da ih obrađuje u svrhe poslovanja.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne ako posrednik podatke o nekretnini otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

Članak 8.

Smatra se da je posrednik doveo prodavatelja ili zakupodavca kao nalogodavca u vezu s trećom osobom radi pregovaranja i sklapanja posredovanog pravnog posla ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s tom osobom, a naročito:

 • ako je posrednik neposredno odveo ili uputio treću osobu u razgledavanje nekretnine ili
 • ako je posrednik organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla ili
 • ako je posrednik trećoj osobi priopćio ime i prezime/tvrtku i broj telefona nalogodavca ili osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju nekretnine, i to sve bilo osobno ili putem nekog sredstva komunikacije (email, Viber, sms, Whatsapp i sl.).

Smatra se da je posrednik doveo kupca ili zakupnika kao nalogodavca u vezu s trećom osobom radi pregovaranja i sklapanja posredovanog pravnog posla ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s tom osobom, a naročito:

 • ako je posrednik neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine ili
 • ako je posrednik organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla ili
 • ako je posrednik nalogodavcu priopćio ime i prezime/tvrtku, broj telefona/mobitela vlasnika nekretnine ili osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju određene nekretnine ili dostavio podatke s geoportala, katastra ili zemljišne knjige vezane za tu nekretninu, i to sve bilo osobno ili putem nekog sredstva komunikacije (email, Viber, sms, Whatsapp i sl.).

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.

Nalogodavac se u zasnivanju odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz Ugovora dužan pridržavati načela savjesnosti i poštenja te surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i ostvarivanja prava u tim odnosima.

Članak 10.

Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu,
 6. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini
 7. pravovremeno obavijestiti posrednika o namjeri sklapanja pravnog posla (odnosno već predugovora) vezanog za nekretninu radi provjere da li ga je posrednik doveo u vezu s osobom s kojom namjerava zaključiti posredovani pravni posao, a ukoliko to propusti učiniti ne može se pozivati na to da je bio u zabludi da posrednik nije posredovao u tom pravnom poslu i dužan je posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu
 8. da bez prethodne pisane suglasnosti posrednika neće nikome odavati podatke o nekretninama i vlasniku nekretnina koje je razgledao putem posrednika, odnosno dužan je sve podatke o nekretninama dobivene od posrednika čuvati kao poslovnu tajnu
 9. da neće mimo posrednika i bez njegove izričite suglasnosti stupati u kontakt s trećim osobama s kojima ga je posrednik doveo u vezu.

Članak 11.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, ali posredniku odgovara za štetu ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te mu je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

Članak 12.

Nalogodavac je dužan prilikom sklapanja pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini s trećom osobom koje je predmet ugovora o posredovanju dati posredniku na raspolaganje sve potrebne informacije koje je posrednik u obvezi prikupiti o nalogodavcu i pravnom poslu, a koje su određene Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 13.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada ugovorena ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog pravnog posla, odnosno već i potpisom predugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao, osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom o posredovanju.

Na iznos posredničke naknade zaračunava se PDV.

Na nepravovremeno plaćanu posredničku naknadu obračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 14.

Nalogodavac (prodavatelj/zakupodavac) dužan je isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu ako zaključi posredovani pravni posao bilo s osobom s kojom ga je posrednik doveo u vezu ili s članom njegove obitelji ili s osobom u čije je ime treća osoba putem posrednika razgledala nekretninu ili koja je putem posrednika s njim razgledala nekretninu ili kojoj je treća osoba prenijela informacije dobivene od posrednika o nekretnini ili s pravnom osobom koja se može dovesti u vezi s trećom osobom (npr. ako je ona ili član njezine obitelji vlasnik te pravne osobe ili zaposlenik).

Nalogodavac (zainteresirani kupac/zakupnik) dužan je isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu ako njegov bračni drug, izvanbračni drug, potomak, roditelj odnosno krvni srodnik u uspravnoj ili pobočnoj liniju, osoba koja je u tazbinskom srodstvu sa nalogodavcem, osoba koja je s njim razgledala nekretnine ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja je na bilo koji način povezana sa nalogodavcem (npr. krvno srodstvo u bilo kojoj liniji sa navedenim osobama, ukoliko je nalogodavac ovlaštena osoba, osnivač, vlasnik ili zaposlenik nalogodavca, ili je ona poslodavac nalogodavca i sl.) zaključi ugovor ili predugovor o kupoprodaji/zamjeni nekretnina s osobom s kojom je posrednik doveo nalogodavca u vezu.

Nalogodavac (zainteresirani kupac/zakupnik) dužan je posredniku isplatiti dvostruki iznos ugovorene posredničke naknade na ime ugovorne kazne ukoliko bez pisane suglasnosti posrednika prenese drugoj osobi podatke koje je dobio od posrednika o nekretninama i/ili njihovim vlasnicima pa dođe do sklapanja posredovanog pravnog posla između te osobe ili s njom povezanih osoba i vlasnika nekretnine, i to u roku od 8 dana od dana sklapanja tog pravnog posla (predugovora ili ugovora).

Članak 15.

Ugovorena posrednička naknada obuhvaća:

 • izvršenje svih radnji posrednika navedenih u članku 5. ovih Općih uvjeta poslovanja
 • troškove sastavljanja potvrda o primitku kapare, predugovora i ugovora o kupoprodaji/zamjeni/najmu/zakupu.

Ugovorena posrednička naknada ne obuhvaća:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretnini koja je predmet posredovanja
 • uređivanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnine koja je predmet posredovanja
 • troškove dodatnih usluga koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
 • troškove javnog bilježnika, prijevoda, sudskih i upravnih pristojbi.

Članak 16.

U slučaju obavljanja radnji i usluga koje nisu obuhvaćene obvezama posrednika iz čl. 5. ovih Općih uvjeta poslovanja, a koje obavlja izravno posrednik na temelju zahtjeva nalogodavca, cijena posredničke satnice iznosi 50,00 EUR / 376,72 kuna* ukoliko se ne radi o nekoj od ostalih usluga čija cijena je definirana u čl. 18. ovih Općih uvjeta poslovanja.

U slučaju obavljanja radnji i usluga iz prethodnog stavka, pored naknade posredničke satnice, nalogodavac je posredniku dužan naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji (sudske i upravne pristojbe, troškove prijevoza i sl.).

Na sve iznose naknada i troškova obračunava se porez na dodanu vrijednost.

VISINA POSREDNIČKE NAKNADE PO ODREĐENIM OPISIMA POSLOVA

Članak 17.

Ukoliko ugovorom od posredovanju nije drugačije ugovoreno, posrednik ima pravo od nalogodavca naplatiti posredničku naknadu i naknadu za ostale usluge u iznosima kako slijedi:

 

KUPOPRODAJA

Posrednička naknada se naplaćuje u postotku od ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene

Posrednička naknada prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

3% + PDV, ali ne manje od 1.000,00 EUR / 7.534,50 kuna*

Posrednička naknada prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

3% + PDV, ali ne manje od 1.000,00 EUR/ 7.534,50 kuna*

 

ZAMJENA

Posrednička naknada se naplaćuje u postotku od prosječne tržišne vrijednosti nekretnine koju je nalogodavac stekao zamjenom

Posrednička naknada prilikom zamjene nekretnine (naplaćuje se od svakog nalogodavca)

3% + PDV, ali ne manje od 1.000,00 EUR/ 7.534,50 kuna*

 

ZAKUP I NAJAM

Posrednička naknada prilikom najma nekretnine (naplaćuje se od najmodavca) u slučaju da najam traje 35 ili manje mjeseci

100% od visine mjesečne najamnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom najma nekretnine (naplaćuje se od najmodavca) u slučaju da najam traje između 36 i 50 mjeseci

150% od visine mjesečne najamnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom najma nekretnine (naplaćuje se od najmodavca) u slučaju da najam traje 51 ili više mjeseci

200% od visine mjesečne najamnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom najma nekretnine (naplaćuje se od najmoprimca) u slučaju da najam traje 35 ili manje mjeseci

100% od visine mjesečne najamnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom najma nekretnine (naplaćuje se od najmoprimca) u slučaju da najam traje između 36 i 50 mjeseci

150% od visine mjesečne najamnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom najma nekretnine (naplaćuje se od najmoprimca) u slučaju da najam traje 51 ili više mjeseci

200% od visine mjesečne najamnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom zakupa nekretnine (naplaćuje se od zakupodavca) u slučaju da zakup traje 35 ili manje mjeseci

100% od visine mjesečne zakupnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom zakupa nekretnine (naplaćuje se od zakupodavca) u slučaju da zakup traje između 36 i 50 mjeseci

150% od visine mjesečne zakupnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom zakupa nekretnine (naplaćuje se od zakupodavca) u slučaju da zakup traje 51 ili više mjeseci

200% od visine mjesečne zakupnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom zakupa nekretnine (naplaćuje se od zakupnika) u slučaju da zakup traje 35 ili manje mjeseci

100% od visine mjesečne zakupnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom zakupa nekretnine (naplaćuje se od zakupnika) u slučaju da zakup traje između 36 i 50 mjeseci

150% od visine mjesečne zakupnine (jednokratno) + PDV

Posrednička naknada prilikom zakupa nekretnine (naplaćuje se od zakupnika) u slučaju da zakup traje 51 ili više mjeseci

200% od visine mjesečne zakupnine (jednokratno) + PDV

 

OSTALE USLUGE

Poslovno savjetovanje i angažman posrednika

50,00 EUR / 376,72 kuna* + PDV

Izlazak agenta/posrednika na teren radi davanja mišljenja (ukoliko nije sklopljen Ugovor)

70,00 EUR / 527,41 kuna* + PDV

Procjena nekretnine od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja/vještaka

Po ponudi

Usluga ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave

20,00 EUR + PDV / 150,69 kuna* po svakoj ispravi (ukoliko se mogu pribaviti u mjestu sjedišta posrednika)

50,00 EUR / 376,72 kuna* + PDV po svakoj ispravi + putni trošak u visini stvarnih troškova (ukoliko se moraju pribaviti izvan sjedišta mjesta sjedišta posrednika)

*1 EUR = 7,53450 kuna

POSREDOVANJE ZA VIŠE UGOVORNIH STRANA

Članak 18.

Ukoliko je posrednik zaključio ugovor o posredovanju s obje (ili više) ugovornih strana određenog pravnog posla, tada ima pravo naplatiti ugovorenu posredničku naknadu od svake ugovorne strane za koju je posredovao.

REZERVACIJA

Članak 19.

Posrednik je ovlašten od nalogodavca ili treće osobe preuzeti na ugovoreni rok ugovoreni novčani iznos na ime rezervacije kupnje, prodaje, najma ili zakupa nekretnine koja je predmet posredovanja (u daljnjem tekstu: iznos rezervacije).

Preuzimanjem iznosa rezervacije za vrijeme ugovorenog roka rezervacije nekretnina koja je predmet posredovanja više nije dostupna za razgledavanje ostalim osobama, niti se nudi kao dio ponude posrednika.

Ukoliko unutar roka rezervacije ne bude sklopljen posredovani pravni posao, nekretnina protekom roka postaje ponovno dostupna za razgledavanje ostalim osobama te dijelom ponude posrednika.

Posrednik će s iznosom rezervacije postupiti u skladu sa zasebnim nalogom za preuzimanje iznosa rezervacije pri čemu će se posebno ugovoriti koji dio tog iznosa će u slučaju ne sklapanja posredovanog pravnog posla pripasti posredniku.

ANONIMNI NALOGODAVAC

Članak 20.

Kada posrednik obavlja poslove posredovanja za nalogodavca koji želi ostati nepoznat, posrednik nema obvezu niti je dužan trećoj osobi koja bi s nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet nalogodavaca sve do sklapanja pravnog posla.

U slučaju iz prethodnog stavka posrednik i treća osoba sklopit će ugovor o tajnosti podataka.

PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA

Članak 21.

Ukoliko je nekretnina u vlasništvu pravne osobe pa posredovanjem posrednika dođe do prodaje poslovnih udjela te pravne osobe, na odgovarajući način će se u tom slučaju primjenjivati sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja tako da će nalogodavac i u tom slučaju biti u obvezi isplatiti posredniku posredničku naknadu iz ovog Ugovora, s time da će osnovica za njezin obračun biti tržišna vrijednost nekretnine.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 22.

Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, koja obveza mora biti izričito ugovorena.

Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da osim što za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, koja obveza mora biti izričito ugovorena, da neće niti sam tražiti treće osobe za zaključenje posredovanog posla, a ukoliko ga neka treća osoba s tim u vezi kontaktira da će istu uputiti na posrednika.

Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Ako je to posebno ugovoreno u ugovoru o isključivome posredovanju, nalogodavac je dužan posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao i u slučaju kada je posredovani  pravni posao zaključio bez posredovanja drugog posrednika, dakle, kada je neposredno zaključio taj pravni posao s trećom osobom.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

POTPOSREDOVANJE

Članak 23.

Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanju na druge posrednike. U tom slučaju nalogodavac će ostati u ugovornom odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio taj ugovor i koji će na zahtjev nalogodavca predati istome popis posrednika na koje se ovaj sporazum prenosi.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 23.

Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka od na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen pravni posao za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana, s  time da postupak otkaza ugovora o posredovanju ne može pasti u nevrijeme, odnosno s namjerom da se posrednika liši prava na posredničku naknadu ili svjesno ošteti.

U slučaju prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku od 24 (slovima: dvadeset i četiri) mjeseca nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao sa trećom osobom koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.

Otkaz ugovora o posredovanju mora biti dostavljen drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku.

Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, isti se otkazuje s danom primitka pisanog otkaza.

PRIVOLA/SUGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Članak 24.

Nalogodavac potpisom ugovora o posredovanju daje sljedeće privole:

 • da posrednik, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim zakonskim propisima, prikuplja, obrađuje i koristi njegove osobne i druge podatke u svrhu obrade predmeta kupoprodaje ili nekog drugog pravnog posla koji se odnosi na posredovanje u prometu nekretnina i koji je predmet tog ugovora
 • da je upoznat(a) o namjeri korištenja njegovih osobnih i drugih podataka i o pravu da se istome usprotivi, da je upoznat(a) s postojanjem prava na pristup, ispravak i dopunu podataka.
 • da privolu/suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka daje na neodređeno vrijeme, tj. do završetka posla kupoprodaje ili nekog drugog pravnog posla koji se odnosi na posredovanje u prometu nekretnina i koji je predmet ugovora o posredovanju uz poštivanje svih odredbi Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • da posrednik, radi ostvarenja njegovih interesa (prodaje/kupnje/zamjene/najma/zakupa) nekretnine koja je predmet ugovora o posredovanju, fotografira i/ili snima predmetnu nekretninu te iste fotografije i/ili snimke može objaviti na web stranicama posrednika, te ostalim web i tiskanim oglasnicima kojima se posrednik koristi, kao i da može pripremiti znak koji oglašava prodaju nekretnine i staviti ga na nekretninu, unositi podatke o nekretnini i nalogodavcu u središnju bazu podataka posrednika te pripremiti prezentaciju nekretnine koju će pokazivati trećim osobama.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Članak 25.

Nalogodavac ima pravo podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na kakvoću pružene usluge te prigovor zbog povrede odredaba ugovora o posredovanju.

Prigovor iz prethodnog stavka podnosi isključivo u pisanom obliku na adresu Fažana (Općina Fažana - Fasana), Ulica 43. istarske divizije - Via 43. Divisione Istriana 11 ili e-mail: info@gmdrealestate.com po primitku kojeg prigovora se provodi postupak rješavanja prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Posrednik će nastojati sve sporove povodom prigovora s nalogodavcima kao potrošačima riješiti mirnim i izvansudskim putem. Posrednik je obvezan dostaviti pisani odgovor nalogodavcu o utemeljenosti podnesenog prigovora iz prethodnih stavaka ovih Općih uvjeta poslovanja u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na oglasnoj ploči posrednika i primjenjuju se na sve nalogodavce koji su ugovor s posrednikom sklopili nakon toga dana.

Sve odredbe Općih uvjeta poslovanja na odgovarajući način se primjenjuju kako na ugovore o posredovanju pri kupoprodaji/zamjeni nekretnine tako i na ugovore o posredovanju pri najmu/zakupu nekretnine.

Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali propisi važeći u Republici Hrvatskoj.

Eventualne sporove s nalogodavcem posrednik će nastojati riješiti mirnim putem, a ukoliko se ne postigne dogovor tada će spor rješavati nadležan sud prema mjestu sjedišta posrednika.

Ovi Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na oglasnoj ploči posrednika dana 2. lipnja 2023. godine.


G.M.D. NEKRETNINE d.o.o. 
Fažana (Općina Fažana - Fasana) | Ulica 43. istarske divizije - Via 43. Divisione Istriana 11
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem Pa Tt-23/2870-2 | Temeljni kapital 2.700,00 EUR uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Dean Žunić, Giuseppe Janko, Masimo Prodan
Račun: IBAN: HR3123600001103065770 otvoren pri Zagrebačka banka d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Trg bana Josipa Jelačića 10